Εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης και Οικονομίας

 
Περιγραφή - Τομείς
   Το εργαστήριο Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ, Διοίκησης και Οικονομίας έχει ως σκοπό:
α) τη διενέργεια ερευνών οικονομικής φύσεως και την παροχή αποτελεσματικής συμβουλευτικής δράσης σε επιχειρήσεις παραγωγικών κλάδων για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων και τη στήριξή τους ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης.
β)  την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση των καθηκόντων σε θέματα μάρκετινγκ, επικοινωνίας, σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας παραγωγικών μονάδων, κοστολόγησης προϊόντων, μηχανοργάνωσης, καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, τεχνικής νομοθεσίας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
γ) την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη συνεργασιών επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις, φορείς, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που συνδέονται άμεσα με τα αντικείμενα του εργαστηρίου.

Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
 14.9 (Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων)  - Από 14.9.1 έως 14.9.11 (Λογιστική,  Διαφήμιση, Οικονομική Διοίκηση, Βιομηχανικές Μελέτες, Διοίκηση Ανθρωπινού Δυναμικού, Έρευνες Αγοράς, Marketing, Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, Οργάνωση Παραγωγής, Διοίκηση Πωλήσεων, Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
Όχι
Υπηρεσίες
   1.       Έρευνες αγοράς στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο
2.       Εκπόνηση μελετών Marketing και Business Plans επιχειρήσεων
3.       Έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτών
4.       Στρατηγικές διατήρησης των πελατών και εφαρμογή αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας
5.       Αναλύσεις SWOT
6.       Οικονομοτεχνικές μελέτες
7.       Μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies)
8.       Χρηματοοικονομικές αναλύσεις επιχειρήσεων και κλάδων
9.       Κοστολόγηση παραγωγής προϊόντων/παροχής υπηρεσιών
10.   Σχεδιασμό νέας μονάδας ή επέκταση μονάδας επιχειρήσεων
11.   Διοίκηση παραγωγής και αριστοποίηση λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής
12.   Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων οργάνωσης παραγωγής επιχειρήσεων
13.   Τηλεματική διαχείριση συστημάτων παραγωγής
14.   Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης όπως προτύπων ISO για την ποιότητα, ΤΡΜ για τη συντήρηση, JIT, MRP, ERP κ.ο.
15.   Μεθόδους διαχείρισης καινοτομίας και τεχνολογίας (gatekeeeping, innovative project management κλπ)
16.   Ανάλυση περιπτώσεων (case studies) στα παραπάνω θέματα.
17.   Χρήση λογισμικών πακέτων.
18.   Προσομοιώσεις
19.   Συμβουλευτική δράση επιχειρήσεων
20.   Σύνταξη μελετών χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων
21.   Σύνταξη μελετών εξαγωγικής δράσης επιχειρήσεων
22.   Παροχή ενδοεπιχειρησιακών ή και πολυεπιχειρησιακών και κλαδικών σεμιναρίων σε πρακτικά θέματα: μάρκετινγκ, διοίκησης, οικονομικής επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, επικοινωνίας για αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
Δραστηριότητες
   1.                    Έρευνες αγοράς στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο
2.                   Εκπόνηση μελετών Marketing και Business Plans επιχειρήσεων
3.                   Έρευνες συμπεριφοράς καταναλωτών
4.                   Στρατηγικές διατήρησης των πελατών και εφαρμογή αποτελεσματικών τρόπων επικοινωνίας
5.                   Αναλύσεις SWOT
6.                   Οικονομοτεχνικές μελέτες
7.                   Μελέτες σκοπιμότητας (feasibility studies)
8.                   Χρηματοοικονομικές αναλύσεις επιχειρήσεων και κλάδων
9.                   Κοστολόγηση παραγωγής προϊόντων/παροχής υπηρεσιών
10.               Σχεδιασμό νέας μονάδας ή επέκταση μονάδας επιχειρήσεων
11.               Διοίκηση παραγωγής και αριστοποίηση λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής
12.               Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων οργάνωσης παραγωγής επιχειρήσεων
13.               Τηλεματική διαχείριση συστημάτων παραγωγής
14.               Εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης όπως προτύπων ISO για την ποιότητα, ΤΡΜ για τη συντήρηση, JIT, MRP, ERP κ.ο.
15.               Μεθόδους διαχείρισης καινοτομίας και τεχνολογίας (gatekeeeping, innovative project management)
16.               Ανάλυση περιπτώσεων (case studies) στα παραπάνω θέματα.
17.               Χρήση λογισμικών πακέτων.
18.               Προσομοιώσεις
19.               Συμβουλευτική δράση επιχειρήσεων
20.               Σύνταξη μελετών χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων
21.                Σύνταξη μελετών εξαγωγικής δράσης επιχειρήσεων
22.               Παροχή ενδοεπιχειρησιακών ή και πολυεπιχειρησιακών και κλαδικών σεμιναρίων σε πρακτικά θέματα: μάρκετινγκ, διοίκησης, οικονομικής επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, επικοινωνίας για αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης.
Υποδομές
   1.                   Αίθουσα 85 τμ χωρητικότητας 65 ατόμων
2.                   Σύγχρονη αίθουσα και εξοπλισμό τηλεδιασκέψεων
3.                   Δέκα πέντε (15) Η/Υ εξοπλισμένοι με κατάλληλα προγράμματα διενέργειας ερευνών αγοράς
4.                   Plotter A0 (1), έγχρωμους εκτυπωτές (Α3 και Α4),
5.                   Διαδραστικό πίνακα
6.                   Έγχρωμη TV 42’
7.                   DVD Blue Ray
8.                   Βιβλιοθήκη με σύγχρονες έρευνες αγοράς
9.                   Αρχείο με τον ελληνικό οικονομικό οδηγό της ICAP για την περίοδο 2008-2012.
10.                Συνδρομή πρόσβασης σε πολύ μεγάλη βάση δεδομένων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο findbiz της ICAP.

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
   1.                    «GSF (Green Smart Furniture) – Πράσινο και Έξυπνο (Οίκο – Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη σχεδιασμού, τεχνολογίας παραγωγής, οικονομικής ανάλυσης και προώθησης του».
2.                   «Διαρθρωτική προσαρμογή των επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης -  ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΥΛΙΚΑ. Σύλλογος Επιπλοποιών & Ξυλουργών Ν. Καρδίτσας».
3.                   «Σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) καινοτομίας επεξεργασίας και προώθησης νέου υλικού επίπλων», Κουπόνι Καινοτομίας - ανάθεση ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ Ο.Ε 
4.                    «Έρευνα αγοράς καταναλωτών κυπριακών επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών»
5.                    «FORECO στα πλαίσια του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ»,  συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 €
6.                   «Κατασκευή ξύλινων οικιών με την χρήση δασικών υπολειμμάτων» μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του ΕΚΕΤΑ, συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000 €
7.                   «e-Furniture - υποστήριξη της ‘Έξυπνης” Δικτύωσης Επιχειρήσεων Κατασκευής και Εμπορίας Επίπλων και Ξυλοκατασκευών» ύψους 660.000 €.
8.                   «Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση cluster αειφόρου δόμησης»
9.                   «Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας»
10.               «ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάρισας» ΔΡΑΣΗ / ΠΕ4: «Ανάπτυξη Διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας», ΔΡΑΣΗ / ΠΕ5: «Λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π.», ΔΡΑΣΗ / ΠΕ6: «Αξιολόγηση του έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.»
11.               «Επιστημονική υποστήριξη νέων αγροτών της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ προς Ν.Π.Δ.Δ. Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.)»
12.                «Ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων και ειδικότερα στο επαγγελματικό περίγραμμα με τίτλο «Ξυλουργός».
13.               VOClessWOOD - 4th Joint CORNET Call Application of advanced wood coating materials and techniques to meet the requirements of the EU VOC-directive.
14.               «Έρευνα αγοράς των W.P.C. και των υδατοδιαλυτών βερνικιών και την προώθησή τους στην ελληνική και κυπριακή αγορά»
15.               «Ενθάρρυνση καινοτομικών εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής φοιτητών και σπουδαστών ΤΕΙ Λάρισας & Λαμίας - Please Enter»
16.               Εκπαιδευτική επιμόρφωση Αλβανών επιχειρηματιών του κλάδου επίπλου «Wooden Furniture – New Technologies on Design and Production – Business Contacts with Greek Entrepreneurs» σε θέματα Marketing επίπλου
17.                Εκπαιδευτική επιμόρφωση Αιγυπτίων επιχειρηματιών του κλάδου επίπλου με τίτλο: «Wood – Wooden Furniture – New Technologies in Design and Production – Business Contacts with Greek Entrepreneurs με υποέργο «Developing a Marketing Plan for an Egyptian Furniture Manufacturing Enterprise» 
18.               «Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά – δασικά προϊόντα – πιλοτική εφαρμογή»
19.               «Μελέτη καινοτόμων συνδεσμολογιών τύπου Finger – Joint σε ξύλινες κατασκευές – περιβαλλοντικές εφαρμογές στην Ελληνική Επιπλοποιία» με έργο «Σύνταξη Οικονομοτεχνικής & Περιβαλλοντικής Μελέτης», στα πλαίσια του Ερευνητικού Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ
20.               «Συγγραφή μελέτης ίδρυσης και παροχή υποστηρικτικών ενεργειών στην Κυπριακή επιχείρηση εμπορίας επίπλων AL PL HOME DESIGN Ltd  - υποέργο «Σύνταξη τεχνικοοικονομική μελέτη κυπριακής επιχείρησης εμπορίας επίπλων»,
21.               «Δημιουργία Πόλου Καινοτομίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έπιπλο» 
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
   1.                   Papadopoulos, I., M. Trigkas, Karagouni, G. and A. Papadopoulou, 2013. The contagious effects of the economic crisis regarding wood and furniture sectors in Greece and Cyprus. Word Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, (in press) >>>
2.                   Papadopoulos, I., G. Karagkouni, M. Trigkas, and Z. Beltsiou, 2013. Green Wooden Furniture. Determination of market trends and tendencies in Greece and Cyprus during economic crisis. 6th Annual Internation6al EuroMed Conference, “Confronting Contemporary Business Challenges through Management Innovation”, Estoril, Cascais, Portugal, 23rd-24th, September 2013 (accepted)
3.                   Papadopoulos, J., Efthimiou, I., Trigas, M. Papadopoulou A., 2012. Marketing strategies of furniture enterprises during economic crisis. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 5, pp. 86-102. >>>
4.                   Ioannis Papadopoulos, (2012) "Themed issue on innovation: Towards a knowledge based economy", European Journal of Innovation Management, Vol. 15 Iss: 2, pp. – (The fulltext of this document has been downloaded 323 times since 2012.
>>> )
5.                   Papadopoulos, I., M. Trigkas, and A. Papadopoulou, 2012. Cross Country Contagion of Economic Crisis at Firm Level. Evidence from Cypriote and Greek Furniture and Wood Enterprises. 5th Annual International EuroMed Conference, Building New Business Models For Success Through Competitiveness and Responsibility, ISBN: 978-9963-711-07-9, Montreaux, Switzerland, Oral presentation, October 4-6, 2012, pp 1253-1270.
>>>
6.                   Papadopoulos, I., M. Trigkas, and A. Papadopoulou, 2012. The entrepreneurial marketing strategy of sustainable building in Greece. Book Proceedings of International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), June 13-15, 2012, Thessaloniki, Greece, Oral presentation, pp. 535-541. >>>
7.                   Trigkas, M., Papadopoulos, I., and Karagouni, G., 2012. Implementation Characteristics of Green Entrepreneurship in Greek Furniture Sector. Proceedings of the 7th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Sept. 20-21, Santarem Portugal, Book version ISBN: 978-1-908272-68-3, Vol2,  pp 680-688.
8.                   Papadopoulos, I., M. Trigkas, G. Ntalos, and E. Premeniotou, 2011. Green Economy. The case of Sustainable Building Cluster in Greece. Book Proceedings of the 4th Annual International EuroMed Conference, Business Research Challenges in a Turbulent Era, ISBN: 978-9963-711-01-7, Agios Nikolaos, Crete, Oral presentation, October 20-21, 2011, pp. 1420-1442. >>>
9.                   Trigkas, M., I. Papadopoulos and G. Karagouni, 2011. The Economic Efficiency of the Innovation System in the Wood and Furniture Enterprises Branch in the Region of Thessaly – Greece. Special Edition of European Journal of Innovation Management (EJIM), Vol. 12, No 5, pp. 150-176.
>>>
10.               6.            7.            Trigkas, M. Papadopoulos, J., Tassiopoulou K., Porikos N., 2011.  Green entrepreneurship in Greek furniture enterprises. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2011 (MIBES) International Conference, Serres Greece, 17-19 Sept. Oral paper, pp. 232-249. >>>
11.                Papadopoulos, J. and Kovousoglou, V., 2010. Personal Sales Strategies of Greek Furniture Enterprises. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 3, pp. 145-160.
>>>
12.               Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, 2010. Green Marketing. The case of Greece in certified and sustainable managed timber products. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No 2, pp. 166-190.
>>>
13.               Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, 2010.  The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. MIBES Transactions On-Line International Journal, Vol.4, Issue 1, pp. 31-48. >>>
14.               Papadopoulos, J., Karagouni, G. and Trigkas, M, 2010. Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry. PRIME Journal (Practical Issues in Management & Economics), Vol. 2, pp. 136-149. >>>
15.               Papadopoulos, I., Trigkas, M. and Karagouni, G., 2010. The Effects of Economic Crisis on Greek Wood and Furniture Sector and Ways to Confront it. Book Proceedings of the 3rd Annual International EuroMed Conference of Business Developments Across Countries And Cultures, ISBN: 978-9963-634-83-5, Nicosia Cyprus, Oral presentation, November 4-5, 2010, pp. 745-767. Η εργασία αυτή ζητήθηκε να δημοσιευτεί στο Journal of Business and Economics. >>>
16.               Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, 2009.  Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Management of International Business and Economic Systems (MIBES)  Transactions International Journal, Vol 3, Issue 1, pp 46-63.
>>>
17.                Karagouni, G., I. Papadopoulos and M. Trigkas, 2009. Competitive Sources & Performance of Cypriot Furniture Manufacturers. Book Proceedings of the 2nd Annual International EuroMed Conference of Managerial and Entrepreneurial Developments in the Mediterranean Area ISBN: 978-9963-634-76-7, Salerno Italy, Oral presentation, October 26-28, 2009 pp. 899-918.
18.               Trigkas, M., A., Sideras, G., Ntalos and I., Papadopoulos, 2009. Possibilities of Production and Use of Wood Pellets in Greece from an Economic and Market Aspect. Proceedings of the 2nd International CEMEPE & SECOTOX Conference, Mykonos, June 21-26, 2009, ISBN 978-960-6865-09-01 Oral presentation, pp 1973-1978. >>>
19.               Papadopoulos, I., Scarvelis, M. and Ntalos, G., 2009. Economic and Technical Aspects on Quality Control for Wood Products: The Case of Furniture Enterprises in Thessaly (Greece). Cost Action E53, Proceedings Conference 22nd – 23rd October 2009, Lisbon, Portugal, pp. 247-254.  >>>
20.               Karagouni, G., J. Papadopoulos, and M. Trigkas, 2009.  The innovativeness of Thessalian wood and furniture SMEs and the business environment. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, http://mibes.teilar.gr. /Florina Greece, 18-20 Sept. Oral paper, pp. 136-152. >>>
21.                Trigkas, M., Blioumis, V., Papadopoulos J., and Karagouni, G., 2009.  Innovation System Analysis of the Wood and Furniture SME’s in the Region of Thessaly. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2009 (MIBES) International Conference, http://mibes.teilar.gr. /Florina Greece, 18-20 Sept. Oral paper pp. 72-88. >>>
22.                Papadopoulos, J., Gl. Karagouni, 2008.  A Consumer Market Research On Cypriot Furniture and Woodworking Manufacture. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp. 736-738.
23.               18.          Karagouni Gl, Papadopoulos, J., Kyprianou Ch., Vasiliou, Gl., 2008.  A Survey of Manufacturing Strategies and Operations in Cypriot Small and Micro Furniture Firms. 1st Annual International EuroMed Conference Proceedings, Euromed Academy of Business, Marseille, France, November 17-18, 2008, pp. 708-710.
24.                Papadopoulos, J., G., Karagouni, G., Valergas, I., Sevopoulou, 2008.  Clustering as a Means for Gaining Competitive Advantage in Small and Micro Furniture Firms’ Marketing Opportunities. Proceedings Management of International Business and Economics Systems (MIBES) 2008 International Conference, http://mibes.teilar.gr. /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN 978-960-98411-1-5, pp 285-299. >>>
25.                Karagouni, G., J. Papadopoulos, G., Valergas, I., Sevopoulou, 2008.  Value-Chain Clustering as an Alternative Strategy for Small-Scale and Micro Firms. Proceedings Management of International Business and Economics Systems 2008 (MIBES) International Conference, http://mibes.teilar.gr. /Larissa Greece, 4-5 July, Oral paper, ISBN 978-960-98411-1-5, pp 209-227. >>>
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
   
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα, αν υπάρχει
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
2441079206 (εσ.111)
693-7384777
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
   
Κατηγορία
Όνοματεπώνυμο
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ MSc.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2441079206 (εσ.110)
694 2642497
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ/Θ
ΔΡ. ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2441079206 (εσ.111)
697 4287874
 
 
 
 
 
 

Επικοινωνία
  Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
+30 24410 79206 (Εσ. 111)
Emails Εργαστηρίου:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web Site Εργαστηρίου:
http://www.wfdt.teilar.gr/labs/lab_marketing.php

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…