Όραμα - Αποστολή - Στρατηγικοί Στόχοι

Η αποστολή και οι στόχοι του Ιδρύματος έχουν διατυπωθεί με ακρίβεια τόσο στον υπό έγκριση Οργανισμό όσο και στο Εγχειρίδιο Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας:

Η εν γένει αποστολή του Ιδρύματος είναι η κοινή αποστολή όλων των ΑΕΙ όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4 του ν. 4009/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

1. Ειδικότερα, αποστολή του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, είναι η ανάπτυξη υψηλής στάθμης διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο των Τεχνολογικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και, ιδιαίτερα, τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτής της αποστολής επιδιώκει

α) την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας με δημιουργική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ενθάρρυνση της κινητικότητας των φοιτητών

β) την ισόρροπη εκπαίδευση των φοιτητών τόσο στις θεωρητικές αρχές, μεθόδους και τεχνικές, όσο και στην πρακτική εξάσκηση στη χρήση και αξιοποίηση τεχνολογιών και τεχνικών της επιστήμης τους, όπως αυτές αναπτύσσονται και εξειδικεύονται κατά την εφαρμογή και άσκηση του επαγγέλματος

γ) την προετοιμασία των φοιτητών για επιτυχή επαγγελματικό βίο, αλλά και για εμβάθυνση των γνώσεων και πρακτικών ικανοτήτων τους σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών, ή Διδακτορικών Σπουδών

δ) την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των φοιτητών με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αυτοδύναμης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ενημέρωσης στο επιστημονικό τους πεδίο, αλλά και τη διαμόρφωση κοινωνικά ενταγμένων και υπεύθυνων πολιτών με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση

ε) την ανάπτυξη ποιοτικής έρευνας, με έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα, και την ανάδειξη του Ιδρύματος ως ποιοτικά ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού ερευνητικού φορέα στ) την οργανωμένη αξιοποίηση και συστράτευση του συνόλου του ακαδημαϊκού του δυναμικού για την επίτευξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του στόχων

ζ) την ενθάρρυνση δημιουργίας και την καλλιέργεια και υποβοήθηση εσωτερικών συνεργασιών μεταξύ των διακριτών ακαδημαϊκών του μονάδων για την ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας

η) την ενθάρρυνση δημιουργίας και την καλλιέργεια και υποβοήθηση ανάπτυξης εκπαιδευτικών ή ερευνητικών συνεργασιών με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς

θ) την ενθάρρυνση δημιουργίας και την καλλιέργεια και υποβοήθηση ανάπτυξης ερευνητικών συνεργασιών με φορείς και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας

ι) τη συμβολή στη διαρκή και συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας Θεσσαλίας

κ) την προσαρμοστική ανταπόκριση, με αναδιάταξη όταν απαιτείται των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του υποδομών, στις αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας Θεσσαλίας και εν γένει της χώρας

λ) την ανάπτυξη, διαρκή ενημέρωση και τήρηση Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού έργου και των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

2. Η δραστηριότητα όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ Θεσσαλίας στοχεύει με διαρκή επιμονή στη βελτίωση της εκπαίδευσης, στην πρόοδο της έρευνας και στην πραγματοποίηση ανταγωνιστικού και πρωταγωνιστικού ρόλου του Ιδρύματος στη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των Τεχνολογικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών.»

   
   

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…