Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)

Συγκρότηση της ΜΟΔΙΠ

Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π

Χρυσάφης Χαρτώνας, Καθηγητής, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
 

Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π

(ΣΤΕΦ) Ευαγγελία Φαρσιρώτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

(ΣΤΕΦ) Ιωάννης Παπαδόπουλος, Καθηγητής

(ΣΕΥΠ) Ιωάννα Παπαθανασίου, Επίκουρος Καθηγήτρια

(ΣΤΕΓ) Σεραφείμ Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

(ΣΔΟ) Βασιλική Καζαντζή, Επίκουρος Καθηγήτρια

Εκπρόσωποι

Ηλίας Παλαιοχλωρίδης (εκπρ. Διοικητικού Προσωπικού)

Χρήστος Δήμου (εκπρ. Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού)

Ρόλος της ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) είναι το υπεύθυνο σε κάθε Ίδρυμα όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται µε απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας, μετά από πρόταση του Προέδρου του Ιδρύματος.

 
Της ΜΟ.ΔΙ.Π. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος ή ένας από τους αναπληρωτές του. 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

 • A. Στο επίπεδο του Ιδρύµατος η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι ειδικότερα υπεύθυνη:
  1. Για την ανά διετία σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης σχετικά µε τη λειτουργία του οικείου Ιδρύµατος. Η Εσωτερική αυτή Έκθεση του Ιδρύµατος βασίζεται στα στοιχεία που παρέχουν οι τακτικές Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις, τις οποίες υποβάλλουν στη ΜΟ.ΔΙ.Π. τα επιµέρους Τµήµατα και Σχολές του Ιδρύµατος (Νόμος 3374/2005, άρθρο 2 §5). Η Εσωτερική Έκθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλεται στη Διοίκηση του οικείου Ιδρύµατος, προκειμένου το Ίδρυμα να λάβει γνώση και να εισηγηθεί σχετικά.
  2. Για την περιοδική, ανά τετραετία, σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης σχετικά µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος. Η Έκθεση αυτή διαβιβάζεται στη Διοίκηση του Ιδρύµατος και, εφόσον πρόκειται για την Εξωτερική Αξιολόγηση του Ιδρύµατος στο σύνολό του, τότε διαβιβάζεται στην Α.ΔΙ.Π., προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύµατος από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων (Ν. 3374/2005, άρθρο 5 §4). Η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης επαναλαµβάνεται το αργότερο κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούµενης αξιολόγησης.

 
Επίσης, η ΜΟ.ΔΙ.Π.

 1. Μεριµνά για την καλύτερη δυνατή λειτουργία, το συντονισµό και την υποστήριξη όλων των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης.
   
 • B. Στο επίπεδο των ακαδηµαϊκών µονάδων (Τµηµάτων ή Σχολών) η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει συντονιστικό και υποστηρικτικό κυρίως ρόλο. Συγκεκριµένα :
  1. Είναι υπεύθυνη για τη διαβίβαση στην Α.ΔΙ.Π. ανά τετραετία των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των ακαδηµαϊκών µονάδων του οικείου Ιδρύµατος, προκειµένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης κάθε µονάδας από ειδική Επιτροπή Εξωτερικών Εµπειρογνωµόνων (Ν. 3374/2005, άρθρο 5 §2).

 1. Παρέχει στις ακαδηµαϊκές µονάδες κάθε είδους υποστήριξη, συµβουλευτική ή και τεχνική, για τον καλύτερο δυνατό συντονισµό και τη διαφανή λειτουργία των θεσµών Διασφάλισης Ποιότητας και των διαδικασιών αξιολόγησης στο εσωτερικό τους.

Η ΜΟΔΙΠ λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 4009/2011,

«Άρθρο 14   Μονάδα διασφάλισης της ποιότητας


1. Κάθε ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.  

 


2. Για τον ως άνω σκοπό υπεύθυνη σε κάθε Α.Ε.Ι. είναι η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος και αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε Καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό. 


Η ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι αρμόδια, ιδίως, για:  

α) την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ιδρύματος, που αποτελεί το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, 
β) την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, 

γ) το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος και 


δ) την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της ΑΔΙΠ. 


 

3. Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος και οι διαδικασίες υλοποίησης του καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του πρύτανη και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του ιδρύματος. Τα ανωτέρω αναθεωρούνται το αργότερο κάθε έξι έτη. 

4. Για τους ως άνω σκοπούς η ΜΟ.ΔΙ.Π. συνεργάζεται με την ΑΔΙΠ, αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δεδομένων της αξιολόγησης και έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους. 


5. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρύματος ορίζει τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π., καθώς και τις ειδικότερες αρμοδιότητες της.»

 

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

 • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
 • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
 • Email: pr@teilar.gr
 • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…