Συλλογικά Όργανα & Επιτροπές

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) κατά το άρθρο 16, παράγραφος 5 του Συντάγματος, πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Συμβούλιο αποτελείται από 11 Μέλη, εκ των οποίων τα 7 είναι εσωτερικά Μέλη του Ιδρύματος (6 Καθηγητές / Αν. Καθηγητές και ενός εκπρόσωπος των φοιτητών) και τα υπόλοιπα 4 εξωτερικά. Τα μέλη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι τα ακόλουθα:

Ευάγγελος Ευμορφόπουλος, συνταξιούχος κτηνίατρος, εξωτερικό μέλος και Πρόεδρος
Αλέξανδρος Παπαχατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ.& Δ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος
Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Καθηγητής της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος
Στέφανος Ζαούτσος, Καθηγητής της Σ.Τ.ΕΦ. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος
Χρήστος Ζηλίδης, Καθηγητής της Σ.Ε.Υ.Π. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος
Γεώργιος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος
Λάμπρος Σδρόλιας, Καθηγητής της Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, εσωτερικό μέλος
Ουρανία-Κωνσταντία Λάμπρου, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, εξωτερικό μέλος
Δημήτριος Νάκος, συνταξιούχος κτηνίατρος, εξωτερικό μέλος
Φίλιππος Σαπουνάς, οικονομολόγος, εξωτερικό μέλος
Σπυρίδων Μίχος, εκπρόσωπος των φοιτητών

Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια, αρχόμενη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016.
Η θητεία των λοιπών μελών του συμβουλίου είναι τετραετής, αρχόμενη από την 1η Σεπτεμβρίου του 2016.

Η Συνέλευση του ΤΕΙ αποτελείται από

α) τον Πρόεδρο του ΤΕΙ
β) τους Διευθυντές των Σχολών, 
γ) τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεωνόμενη, με εναλλαγή των σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. 
δ) έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, 
ε) έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού με διετή θητεία, το οποίο συμμετέχει, με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με θητεία από 1-9-2016 έως 31-8-2018, έχει ως εξής:

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παναγιώτης Γούλας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. 
Ευστάθιος Βελισσαρίου, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Μιχαήλ Βραχνάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Χρυσάφης Χαρτώνας, Αναπληρωτής Πρόεδρος 

 

Β1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

1. Ανάργυρος Μουλάς, Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.). 
2. Σπυρίδων Κωτσόπουλος, Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.). 
3. Γεώργιος Μπλάνας, Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο). 
4. Παναγιώτης Πλαγεράς, Διευθύντής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π). 
5. Δημήτριος Καλφούντζος, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ). 
6. Ελένη Βογιατζή - Καμβούκου, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (θητεία μέχρι 31.08.2017). 
7. Μιχαήλ Βλαχογιάννης, Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Τρίκαλα) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.). 
8. Αντώνιος Καραγεώργος, Πρόεδρος του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τ.Ε. (Καρδίτσα) της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.). 
9. Ηλίας Σαντουρίδης, Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.). 
10. Χρήστος Ζηλίδης, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.). 
11. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών (παρά τη σχετική πρόσκληση δεν έχει υποδειχθεί). 
12. Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών (παρά τη σχετική πρόσκληση δεν έχει υποδειχθεί). 
13. Δημήτριος Καλογιάννης, Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (με διετή θητεί, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής). 
14. Ιωάννης Συνεφακόπουλος, Εκπρόσωπος μελών Διοικητικού Προσωπικού (με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής). 
15. Νικόλαος Καρανίκας, Εκπρόσωπος μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής). 

 

Β.2 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ηλίας Σάββας, Αναπλ. Διευθυντής Σ.Τ.ΕΦ. 
2. Ελένη Βογιατζή, Αναπλ. Διευθυντής Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. 
3. Βασίλειος Γερογιάννης, Αναπλ. Διευθυντής Σ.Δ.Ο. 
4. Ευαγγελία Κοτρώτσιου, Αναπλ. Διευθύντρια Σ.Ε.Υ.Π. 
5. Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα) της Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. (δεν έχει υποδειχθεί). 
6. Βασίλειος Ιακωβάκης Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ. 
7. Κωνσταντίνος Τσιάρας, Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σ.Ε.Υ.Π. 
8. Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα) της Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.Τ. & Δ. (δεν έχει υποδειχθεί). 
9. Βασιλική Καζαντζή, Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σ.Δ.Ο. 
10. Νικόλαος Σαμαράς, Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σ.Τ.ΕΦ. 
11. Αναπλ. εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών (δεν έχει υποδειχθεί). 
12. Αναπλ. εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών (δεν έχει υποδειχθεί). 
13. Σταματίνα Χουντα, Αναπλ. Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π. - Π.Κ.Τ.Ε. 
14. Αθανάσιος Κουμουρτζής, Αναπλ. εκπρόσωπος Δ.Π. 
15. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Αναπλ. εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. 

Τα Μέλη της Συνέλευσης σε περίπτωση κωλύματος ή δικαιολογημένης απουσίας θα αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 
Στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές Προέδρου κ.κ. Καθ. Χρυσάφης Χαρτώνας, Καθ. Μιχαήλ Βραχνάκης και Αν. Καθ.Ευστάθιος Βελισσαρίου και η Γραμματέας του Ιδρύματος κ. Ευθυμία Χατζοπούλου. 
Χρέη Γραμματέα της Συνέλευσης θα ασκεί διοικητικός υπάλληλος του Ιδρύματος που θα ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την πρόσκληση του Προέδρου. 
Οι εκπρόσωποι της κατηγορίας Διοικητικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.


ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

α) ο Διευθυντής, ο οποίος είναι αναγνωρισμένου κύρους καθηγητής πρώτης βαθμίδας της Σχολής με διοικητική εμπειρία 
β) η Διεύθυνση η οποία αποτελείται από:

- τον Διευθυντή της σχολής,
- τους προέδρους των τμημάτων,
- έναν εκπρόσωπο των φοιτητών της σχολής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

και 
γ) η γενική συνέλευση της Σχολής η οποία απαρτίζεται από τους Καθηγητές της σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

α) Ο Πρόεδρος 
β) η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς, 
γ) ο Διευθυντής του Τομέα 
και 
δ) η Γενική Συνέλευση του Τομέα

Ο Πρόεδρος του Τμήματος. προΐσταται των υπηρεσιών του τμήματος και συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των τομέων σε συνεργασία με το Ε.Π. του τμήματος. Εκλέγεται κάθε 3 χρόνια.
Όλα τα μέλη της κοινότητας του Τ.Ε.Ι. “ψηφίζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους, παίρνοντας υπόψη μόνο το Νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό και το συμφέρον του Ιδρύματος “και έχουν δικαίωμα και καθήκον “να συμβάλλουν στην εκπλήρωση της αποστολής του Τ.Ε.Ι. και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μην εμποδίζεται κανείς στην άσκηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων”.

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…