Ερευνητικό Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας,Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς Υλικών


Περιγραφή - Τομείς
 
Από το 1991 το Εργαστήριο διαθέτει επαρκή εξοπλισμό για έρευνα. Με τις Ε5/53461/12-2-91 και Ε5/1355/13/12/91 του ΥΠΕΠΘ, εγκρίνεται η υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος του Εργαστηρίου με τοπικά κεραμοποιεία για αποτίμηση ποιότητας κεραμικών προϊόντων.
Από το 1993 επιχειρούνται ερευνητικές προσπάθειες σε θέματα περιβάλλοντος με βάση τον εξοπλισμό ενόργανης Χημικής Ανάλυσης που διέθετε το Εργαστήριο. Το επόμενο διάστημα διεξήχθη έρευνα που αφορούσε αξιοποίηση στερεών ή υγρών αποβλήτων με ενσωμάτωσή τους σε κεραμικά προς δημιουργία σύνθετων υλικών με προηγμένη δομή και αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται από διάφορες διαδικασίες, ώστε και η ασφαλής διάθεσή τους να επιλύεται αλλά και η υπολειμματική τους αξία να εκτιμηθεί.
Το εργαστήριο επικεντρώνεται τόσο σε θεωρητική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της επιστήμης των υλικών  με έμφαση στην τεχνολογία, τον χαρακτηρισμό, τον ποιοτικό έλεγχο και την αποτίμηση  των ιδιοτήτων νέων καινοτόμων υλικών όπως δομικά κεραμικά, σύνθετα υλικά νανοϋλικά και βιοϋλικά που χρησιμοποιούνται σε δομικές, βιομηχανικές αεροναυπηγικές και εμβιομηχανικές εφαρμογές. 

Το εργαστήριο έχει τους παρακάτω τομείς δραστηριότητων:
  1. ΤΟΜΕΑΣ Α: ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ YΛΙΚΩΝ
  2. ΤΟΜΕΑΣ Β: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
  3. ΤΟΜΕΑΣ Γ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ  

Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
 11.5.21, 5.10.2, 11.13.1, 11.13.3, 11.13.5, 11.13.10, 11.2.1, 11.9.1, 11.25.2

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
ΟΧΙ
Υπηρεσίες
   ·         Πλήρεις δοκιμές σε πηλώδη χώματα.
·         Αποτίμηση ποιότητας δομικών υλικών.
·         Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος – Βιοκαύσιμα.
·         Χαρακτηρισμός μεταλλικών,  πολυμερικών και σύνθετων υλικών. 
Δραστηριότητες
   ·         Ισχυροποίηση βελτίωση δομής κεραμικών υλικών.
 
·         Προηγμένα κεραμικά υλικά.
 
·         Ανακύκλωση – ενσωμάτωση βιομηχανικών αποβλήτων σε κεραμικά προϊόντα.
 
·         Ενεργειακή αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων μέσω ενσωμάτωσής τους σε κεραμικά.
 
·         Βιοκαύσιμα.
 
·         Υγρά απόβλητα.
 
·         Σύνθετα υλικά πολυμερικής και μεταλλικής μήτρας.
 
·         Εφαρμογές βιοϋλικών στην ορθοπεδική και την οδοντιατρική.
 
·         Πολυμερικά υλικά με νανοεγκλείσματα
 
Υποδομές
   ·         Σύστημα  ηλεκτρονικής μικροσκοπίας.
·         Συσκευή φασματοσκοπίας SPRaman-NIR.
·         Σύστημα (Anter) προσδιορισμού ειδικής θερμικής αγωγιμότητας υλικών.
·         Σειρά προτύπων κοσκίνων για κοκκομετρική ανάλυση.
·         Συσκευή Blaine για προσδιορισμό ειδικής επιφάνειας.
·         Συσκευή Vicat.
·         Αυτόματο σύστημα κοκκομετρικής ανάλυσης με χρήση Laser για προσδιορισμό μεγέθους κόκκων της τάξεως του μm, μέσης διαμέτρου, % διαμέτρου, ειδικής επιφάνειας κλπ.
·         Συσκευή Los Angeles.
·         Συσκευή υπερύθρων ακτίνων και θερμοζυγού για τον προσδιορισμό του εργασίμου πλαστικής μάζας.
·         Ηλεκτρονικά πενετρόμετρα διαφόρων τύπων για έλεγχο ομοιογένειας των παραγομένων υλικών.
·         Pilot plant παραγωγής κεραμικών υλικών με εξώθηση (σύστημα άλεσης, ανάμειξης- ομογενοποίησης, μορφοποίησης).
·         Σύστημα παραγωγής κεραμικών δοκιμίων με συμπίεση.
·         Ξηραντήριο δοκιμίων σε ατμοσφαιρικές συνθήκες.
·         Ξηραντήριο σε αδρανή ατμόσφαιρα.
·         Σύστημα σφαιρομύλων για κονιορτοποίηση υλικού.
·         Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενος φούρνος για όπτηση κεραμικών δοκιμίων.
·         Φούρνοι για θερμικές κατεργασίες μέχρι 1700οC.
·         Σύστημα μέτρησης υδροαπορροφητικότητας.
·         Αυτόματο σύστημα προσδιορισμού αντοχής υλικών στον παγετό.
·         Συσκευή για μελέτη αντοχής δοκιμίων σε κάμψη τριών σημείων.
·         Πλήρες σύστημα μελέτης μηχανικών ιδιοτήτων (θλίψη, εφελκυσμός) με χρήση Η/Υ.
·         Σύστημα μεταλλογραφικής μικροσκοπίας.
·         Σκληρόμετρο (Rockwell).
·         Ειδικό μικροσκληρόμετρο προσδιορισμού επιφανειακής σκληρότητας κεραμικών υλικών (Vickers).
·         Σύστημα ελέγχου αστοχίας υλικών με υπέρηχους.
·         Μέτρηση δυναμικού μέτρου ελαστικότητας με χρήση υπερήχων.
·         Συσκευή ακουστικών κυμάτων για προσδιορισμό ατελειών.
·         Συσκευή λείανσης επιφανειών δοκιμίων.
·         Σύστημα προσδιορισμού πυκνότητας κεραμικών δοκιμίων.
·         Ζυγοί ηλεκτρονικοί.
·         Μίξερ
·         Κόφτης κεραμικών δοκιμίων.
·         GC.
·         TOC.
·         Ιοντική χρωματογραφία.
·         Βιοαντιδραστήρες.
·         Φασματοφωτόμετρα.
·         Συσκευή διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης.
·         Μηχανή γενικών δοκιμών 100 ΚΝ
·         Μηχανή γενικών δοκιμών 1000 ΚΝ
·         Συσκευή Δυμναμικής Μηχανικής Ανάλυσης
·         Συσκευή κρούσης 

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
   ·         «Ισχυροποίηση κεραμικών υλικών με διασπορά κονιών από βιομηχανικά στερεά απόβλητα» (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, 01-01-2005 έως 31-12-2007).
 
·         «Πειράματα αποχρωματισμού βαφών τύπου Remazol και     συσχέτιση πειραματικών δεδομένων»  (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, 12-5-2004 έως 31-12-2007).
 
·         «Μελέτη συστημάτων «καολίνη + ίνες  γραφίτη,     τσιμέντο  +  ιπτάμενη   τέφρα,    χαρακτήρες  +  μηχανικές ιδιότητες + στατιστική ανάλυση»  (ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ, 01-01-2005 έως  31-12-2007).
 
·         “Μελέτη για την Ανάπτυξη Κατάλληλων Τεχνολογιών για τη Διάθεση-Διαχείριση:    Στερεών   και    Υγρών  Υποπροϊόντων  Ελαιοτριβείων, Λυματολάσπης,    Στερεού     Εναλλακτικού     Καυσίμου    (ASF) & Πετρελαϊκού   Άνθρακα   (PETCOKE)” (Χρηματοδοτούμενο έργο από TERRAS.A.).
 
·         “Καινοτόμα Κεραμικά Υλικά” (Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη».
 
·         «Παραγωγή βιοκαυσίμων από άλγεις»  (SYNERGASIA 2011, 1-1-2013 έως 30-6-2015).
 
 
·         «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Λάρισας», 2011-2013. EPEDBM , 2010-2013.
 
·          «Nanostructrured Geopolymers and Calcium Phosphate based Biocements and Implants (NANO.GEO.S.CA.PHO.L.)», ΘΑΛΗΣ, ΕΠΕΔΒΜ , 2011-2015
   
·   Συντονισμός ή Συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με επιχειρήσεις και ιδιωτικούς φορείς (INASCO Α.Ε., EXALCO Α.Ε., ΜΑΚΗ Α.Ε.,  STUFFCOLOURENERGY A.E., AIGAION A.E. κ.α.).
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
   ·         Παραγωγή σύνθετων κεραμικών προϊόντων.
·         Βελτιστοποίηση παραμέτρων παραγωγικής διαδικασίας μέσω μελέτης φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων.
·         Tεχνολογία και χαρακτηρισμός  μεταλλικών,  πολυμερικών και σύνθετων υλικών
·         Αξιοποίηση στερεών και υγρών αποβλήτων παραγωγικών διαδικασιών.
·         Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ενσωμάτωση υποπροϊόντων παραγωγικών διαδικασιών σε κεραμικά.
·         Παραγωγή βιοκαυσίμων.
·         Διαχείριση υγρών αποβλήτων.
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
   
Ονοματεπώνυμο
Τομέας
email
Τηλεφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα,
Α
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684330
Β
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684207
Γ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684428
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
 
Κατηγορία
 
Ονοματεπώνυμο
email
Τηλέφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
kalogiannis@ teilar.gr
2410684314
 
Ερευνητής
ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΑΣΙΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
dkasiter@ teilar.gr
6947047845
 
Ερευνητής
ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
slamprako@ gmail.com
6972831282
 
Ερευνητής
ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΑΜΠΕΓΛΙΩΤΗΣ
kontampe@ yahoo.gr
6944284250
 
Ερευνητής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 
 

Επικοινωνία
  Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
ΤΟΜΕΑΣ Α: 2410684330,
ΤΟΜΕΑΣ Β: 2410684207,
ΤΟΜΕΑΣ Γ: 2410684428

Emails Εργαστηρίου:
ΤΟΜΕΑΣ Α: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
ΤΟΜΕΑΣ Β: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,
ΤΟΜΕΑΣ Γ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web Site Εργαστηρίου:
http://www.mech.teilar.gr/lamco/

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…