Εργαστήριο Φροντίδας Υγείας

Περιγραφή - Τομείς
   Σκοπός της λειτουργίας του εργαστηρίου είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στο αντικείμενο της Φροντίδας Υγείας και της Νοσηλευτικής επιστήμης.
Η λειτουργία του εργαστηρίου αποσκοπεί:
·        στην προαγωγή της Νοσηλευτικής επιστήμης και των άλλων επιστημών υγείας και ζωής,
·        στην υποστήριξη εκπαιδευτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
·        στην διεξαγωγή ερευνητικών μελετών αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων,
·        στην παραγωγή νέας γνώσης και διάχυσή της με δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, τη συγγραφή εγχειριδίων και βιβλίων και ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες,
·        στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων υγείας και επιχειρηματικότητας,
·        στην παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, με την μορφή σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων υγείας,
·        στην παροχή ατομικής και ομαδικής ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής,
·        στην εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης για ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων μελέτης,
·        στη συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς παροχής φροντίδας υγείας,
·        στη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς οργανισμούς με συναφή ενδιαφέροντα,
·        στην οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων

Κώδικες κατάταξης επιστημονικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ:
 ΚΩΔΙΚΟΣ : 10 -  ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Είναι θεσμοθετημένο; (Ναι/Όχι. Αν Ναι, ΦΕΚ Ίδρυσης:
ΝΑΙ (ΦΕΚ Β’ 873/19.05.2013)
Υπηρεσίες
   Το εργαστήριο λειτουργεί ως φορέας εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και φροντιστών σε  θέματα φροντίδας ασθενών στην κοινότητα , γηριατρικών ασθενών, χρόνιων πασχόντων σε θέματα διαχείρισης φαρμακευτικής αγωγής, εφαρμογής ειδικής δίαιτας ανάλογα τη νόσο, εκμάθησης εξειδικευμένων πρακτικών για την περιποίηση κατακλίσεων, τραυμάτων, στομίων, καθετήρων, επιθεμάτων.  Το εργαστήριο μπορεί να παρέχει εξειδικευμένη γνώση σε φροντιστές ασθενών με χρόνια νευρολογικά νοσήματα, καρκινοπαθείς, ασθενείς τελικού  σταδίου κ.α.
 
Οι βασικοί άξονες των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου είναι:
Υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μέσω:
λειτουργίας σύγχρονων εγκαταστάσεων και ειδικού εξοπλισμού,
εισαγωγής καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας,
άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,
συνεργασίας με οργανισμούς και φορείς Φροντίδας Υγείας για πρακτική άσκηση ,
εκπόνησης πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών διατριβών.
 
Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και διεξαγωγή μελετών, όπως:
Θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών που συνθέτουν την κεντρική έννοια της Φροντίδας Υγείας
Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και επιχειρηματικότητας στη Φροντίδα  Υγείας
Ανάπτυξη, σχεδιασμός και στρατηγικές διαχείρισης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας
Επιδημιολογικές μελέτες τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος
Μελέτες για πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων, αναγκών και προκλήσεων στην υγεία
Μελέτες διαχείρισης της ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας
Μελέτες για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στη Φροντίδα Υγείας
Μελέτες συστημάτων πληροφορικής της Υγείας
 
Παροχή υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς
Το εργαστήριο Φροντίδας Υγείας δύναται να υποβάλλει προτάσεις εκπαιδευτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες Φροντίδας Υγείας.
 
Σεμινάρια, ανοιχτές συζητήσεις, workshops
Σεμινάρια, με αλληλεπιδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα, με στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη φροντίδα υγείας, την πρόληψη προβλημάτων και αναγκών υγείας, την εκπαίδευση και τη βιωματική συμμετοχή.
 
Ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής συμβουλευτικής
Συγκρότηση ομάδων βιωματικού χαρακτήρα, στις οποίες οι συμμετέχοντες, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις  ασκούνται σε βασικές δεξιότητες, όπως δεξιότητες επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων.
Δραστηριότητες
   1.  Θεωρητικές προσεγγίσεις των εννοιών που συνθέτουν την κεντρική έννοια της φροντίδας υγείας
2.   Ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και επιχειρηματικότητας στη φροντίδα  υγείας
3.   Ανάπτυξη, σχεδιασμός και στρατηγικές διαχείρισης προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας
4.   Επιδημιολογικές μελέτες τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος
5.   Μελέτες για πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων, αναγκών και προκλήσεων στην υγεία
6.   Μελέτες διαχείρισης της ποιότητας στη φροντίδα υγείας
7.   Μελέτες για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στη φροντίδα υγείας
8.   Μελέτες συστημάτων πληροφορικής της Υγείας
Υποδομές
   1.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
4. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ - ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ

Ερευνητικά έργα (τίτλοι)
  1. Ορισμός της έννοιας της υγείας από την κοινότητα και η σημασία του στην προαγωγή της υγείας (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών)
2. Διερεύνηση της επικοινωνίας μεταξύ Νοσηλευτών – Ιατρών – Ασθενών σε νοσοκομεία Λάρισας, Αθήνας και Θεσσαλονίκης (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών)
3.  Διερεύνηση της ψυχοκοινωνικής και σωματικής κατάστασης και ανάπτυξης καθώς και των παραγόντων που τις επηρεάζουν σε παιδιά σχολικών κοινοτήτων του Ν. Λάρισας (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών)
4. Ο ρόλος της οικογένειας στην φροντίδα του ψυχικά πάσχοντα (ΤΕΙ Λάρισας – Επιτροπή Ερευνών)
5. Μελέτη του επιπολασμού του άσθματος  και της σχέσης του με τις  ψυχικές διαταραχές  σε νεανικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, καθώς και της έκβασής του  σε υποπληθυσμό αριστερόχειρων ατόμων (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης ΙΙ)
6. Δοκιμασία διαλογής δευτερογενούς πρόληψης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες της Θεσσαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού νοσηλευτικού πρωτοκόλλου  (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Υγείας)
7. Διερεύνηση της επίδρασης των ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών στην υγεία και εν γένει στην ποιότητα ζωής οικογενειών με μέλος που νοσεί από σχιζοφρενική διαταραχή (Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.Ε του ΤΕΙ Λάρισας )
8. Επίπεδο υγείας των τσιγγάνικων οικογενειών της Θεσσαλίας: Συνθήκες διαβίωσης, υγειονομικές συμπεριφορές και κοινωνική ασφάλιση – πρακτικές εμβολιασμού (Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας)
9. Ορισμός της έννοιας της υγείας από την κοινότητα και η σημασία του στην προαγωγή της υγείας (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Επιτροπή Ερευνών)
10. Στάσεις και απόψεις του πληθυσμού σχετικά με το περιεχόμενο της νοσηλευτικής φροντίδας – εννοιολογικός προσδιορισμός της νοσηλευτικής φροντίδας (ΤΕΙ Λάρισας Επιτροπή Ερευνών).
11. Σύνδρομο Επαγγελματικής κόπωσης Burnout στους επιστήμονες – επαγγελματίες υγείας Ιατρούς – Νοσηλευτές (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης ΙΙ)
12. Οι αντιλήψεις Ελλήνων φοιτητών Νοσηλευτικής και Ελλήνων Νοσηλευτών για τον ορισμό της έννοιας της Νοσηλευτικής και τους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική εικόνα του νοσηλευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα (Χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης ΙΙ)
13. Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ/Α», τίτλος υποέργου  «Μελέτη της στάσης των υπογόνιμων ζευγαριών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης για την ανάπτυξη καινοτόμου πρότασης για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη (ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ  ΙΙ)
Ερευνητικά αποτελέσματα/προϊόντα (επιγραμματικά)
   2016
1.        E. Fotiadou, M. Malliarou, S. Zetta, M. Gouva & E. Kotrotsiou (2016).  Nursing care as Perceived by Nurses Working in Disability Community Setting in Greece.  Global Journal of Health Science 8 (2)  209-218, in press
 
2015
1.        P. Pappas, M. Gouva, K. Gourgoulianis, CH. Xatzoglou & E. Kotrotsiou, (2015). Psychological profile of Greek doctors : differences among five  specialties.  Psychological, Health and Medicine  http://dx.doi.org/10.1080/13548506.2015.1090614
2.       Papathanasiou IV., Tsaras K., Neroliatsiou A., Roupa A. Stress: Concepts, Theoretical Models and Nursing Interventions. American Journal of Nursing Science 2015; 4(2-1):45-50. DOI: 10.11648/j.ajns.s.2015040201.19.    
3.       Papathanasiou IV. Work-related Mental Consequences: Implications of Burnout on Mental Health Status among Health Care Providers.Acta Informatica Medica 2015; 23(1):22-28. DOI: 10.5455/aim.2015.23.22-28.
4.       Kleisiaris Ch., Plaiti M., Papathanasiou IV.,  Papaioannou P., Kastrinakis I., Diakantoni S.,  Fradelos E., Kourkouta L. Smoking is associated with osteoporosis development in Primary care population. American Journal of Nursing Science 2015; 4(2-1):96-101. DOI: 10.11648/j.ajns.s.2015040201.28.    
5.       Labrague L., McEnroe-Petitte D., Papathanasiou IV., Edet O., Arulappan J.  Impact of Instructors’ Caring on Students’ Perceptions of Their Own Caring Behaviors. Journal of Nursing Scholarship 2015; 47(4): 338-346. DOI: 10.1111/jnu.12139
6.       Ρούπα Α., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι. Κάπνισμα: η σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας. Επιστημονικά Χρονικά 2015; 20(1):41-53.
7.       Papaspurou M., LaschouV., PartsiopoulouP., FradelosE., KleisiarisCh., KalotaM., NeroliatsiouA., PapathanasiouIV. Fears and Health Needs of Patients with Diabetes: A Qualitative Research in Rural Population. Medical Archives 2015; 69(3): 190-195. DOI: 10.5455/medarh.2015.69.190-195.
8.       PapathanasiouIV., KleisiarisCh., Tsaras K., FradelosE., Kourkouta L. General Satisfaction Among Healthcare Workers: Differences between Employees in Medical and Mental Health Sector. Mater Socio Medica 2015; 27(4): 225-228. DOI: 10.5455/msm.2015.27.225-228.
9.        S Kotrotsiou, M Gouva, K Gourgoulianis, E Kotrotsiou, T Paralikas, M Malliarou* and N Skenteris “Roma People Perception of Public Health System and a Classification into Homogeneous Groups Using K-Means Cluster Analysis” J Nurs Care 2015, 4:5 http://dx.doi.org/10.4172/2167-1168.1000299
10.    Malliarou Maria, Zyga Sofia, Fradelos Evangelos, Sarafis Pavlos. Measuring Death Attitude and Burnout of Greek Nursing Personnel. American Journal of Nursing Science. Special Issue: Mental Health Care: Aspects, Challenges and Perspectives. Vol. 4, No. 2-1, 2015, pp. 74-77. doi: 10.11648/j.ajns.s.2015040201.23
11.    Eleni Moustaka, Malliarou Maria and T. C. Constantinidis. Measuring Occupational Stress and HRA Axis Dysregulation among Healthy Workers by Salivary Cortisol Levels. British Journal of Medicine & Medical Research 2015, 6(11): 1040-1051.
12.    Kostantinia Karathanasi, Maria Malliarou, John Koutelekos, Pavlos SarafisPanagiotis Prezerakos. Economic Crisis in Greek ORs. Open Access Library Journal, 2: e1877. DOI:10.4236/oalib.1101877
13.    Irena Papadopoulos, Georgina Taylor, Sheila Ali, Magdeline Aagard, Ozlem Akman, Lise-Merete Alpers, Paraskevi Apostolara, Sylvia Biglete-Pangilinan, Jessica Biles, Angel Martin Garcia, Teresa Gonzalez-Gil, Christina Koulouglioti, Christiana Kouta, Radka Krepinska, Bernadette Nirmal Kumar, Malgorzata Lesin/ska-Sawicka, Alba Lucero Lopez Diaz, Maria Malliarou, Malgorzata Nagorska, Sara Nassim, Line Nortvedt, Cristina Oter-Quintana, Candan Ozturk, Katalin Papp,Orit Eldar Regev, Florinda O. Rubiano,Maria Ymelda Tolentino Diaz, Valerie Tothova, Marios Vasiliou, and Akile Zorba. Exploring Nurses’ Meaning and Experiences of Compassion: An International Online Survey Involving 15 Countries. Journal of transcultural nursing 2015, 1-10 DOI: 10.1177/1043659615624740
 
2014
1.   Maria Malliarou, Georgia Gerogianni, Fotoula Babatsikou, Evangelia Kotrotsiou, Sofia Zyga (2014). Family perception of intensive care unit nurse’s role: A Greek perspective.  Health Psychology Research (2), 994.
2.   Evangelia Kotrotsiou, Mary Gouva, Sτiliani Kotrotsiou, Maria Malliarou, Theodosios Paralikas (2014). Validation of the Greek translation of the Nursing Dimensions Inventory Questionnaire (NDI-35).  Global Journal of Health Science 6, (5),  30-37.
3.   Vasiliki Stavrou, Avraam Rloumis, Sofia Zyga, Evangelia Kotrotsiou, Despina Sapountzi – Krepia (2014). Informal Care Provision by the Families to Hospitalized Patients in a Rehabilitation Clinic of Western Greece.  International Journal of Caring Sciences  7 (2), 553-569.
4.    Ε. Αλμπάνη, Μ. Γκούβα, Ε. Κοτρώτσιου, Κ. Κατσάνος, και άλλοι (2014). Ψυχολογικά Χαρακτηριστικά γονέων παιδιών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 31, 1-16.
5.    Ε. Αλμπάνη, Μ. Γκούβα, Ε. Κοτρώτσιου, Π. Κατσίβελος, και άλλοι (2014). Αναζήτηση συμπτωμάτων ψυχολογικής δυσφορίας σε γονείς παιδιών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1.  Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 31 (4), 427-432.
6.   Manolis Mentis, Lambros Messinis, Evangelia Kotrotsiou,  Nikiforos Agelopoulos, et al (2014). Efficacy of a support group intervention on psychopathological characteristics among caregivers of psychotic patients.  International Journal of Social Psychiatry 1 (6).
7.    Gouva M., Mentis M., Kotrotsiou S., Paralikas T., Kotrotsiou E., (2014). Anxiety Feelings of a Roma Population in Greece. Journal of Immigrant and Minority Health, DOI:10.1007/s10903-014-9979-9.
8.    Papathanasiou I.V., Tsaras K., Sarafis P., (2014). Views and perceptions of nursing students on their clinical learning environment: Teaching and learning. Nurse Education Today, 34(1): 57-60.
9.   Sarafis P., Tsounis A., Malliarou M., Lahana E., (2014). Disclosing the Truth: A Dilemma between Instilling Hope and Respecting Patient Autonomy in Everyday Clinical Practice. Global Journal of Health Science, 6(2):128-137.
10. Bakalis V., Malliarou M., Theofilou P., Zyga S., (2014). Improvement of diabetic patients nursing care by the development of educational programmes. Health Psychology Research, 2:931.
11.  S. Kotrotsiou , K. Gourgouliannis , M. Gouva , N. Skenteris (2014).  Age and Gender as Determinants of Psychological Health for Roma People in Greece.  International Journal of Caring Sciences September-December, 7(3): 873-871
12.   Κοτρώτσιου Σ., Σκεντέρης Ν. (2014). Οι πεποιθήσεις των Ρομά για την υγεία και η επίπτωση αυτών στη φροντίδα υγείας.  Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 6(1):18-23.
 
2013
1. Papathanasiou I., Kourkouta L., Sklavou M., 2013. Holistic Nursing Care: Theories and Perspectives.  American Journal of Nursing Science, 2(1): 1-5.
2. Lahana E., Niakas D., 2013. Investigating differences in Health Related   Quality of Life (HRQoL) of Greeks and immigrant Albanians with the generic EQ-5D questionnaire. Hindawi Publishing Corporation, BioMed Research International, Volume 2013, Article ID 127389, 7 pages
3. Amprachim S.E., Gkegkes I., Papathanasiou I.,  Kourkouta L., 2013. Factors Associated with Chronic Post Thoracotomy Pain.  Balkan Military Medical Review, 16(2): 105-113.
4. Kleisiaris  Ch., Maniou M., Papathanasiou I.,  Sfiniadaki A., Collaku E.,     Koutsoumpa Ch.,Sarafis P., 2013. The prevalence of depressive symptoms in an elderly population and their relation to life situations in home care. Health Science Journal, 7(4):417-423.
5. Zyga S., Baroutsou P., Prezerakos P., Lazakidou A., Rekleiti M., Malliarou M., 2013. Study on ecological awareness and performance of nursing personnel in dialysis units. International Journal of Advanced Nursing Studies, 2(2):80-87.
6. Malliarou M., Sarafis P., Zyga S., Constantinidis T.C., 2013. The Importance of Nurses Hand Hygiene. International Journal of caring Sciences, 6(3):327-331.
7. Sarafis P., Malliarou M., 2013. Cultural self-efficacy of baccalaureate nursing students in a Greek university. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 18(6):446-450.
8. Chandrinou A., Gaitanou K., Exarchos K., Antoniadou D., Tsorbanaki C., Bissias C., Malliarou M., 2013. Rating of Patient Satisfaction Factors in a Clinical Hyperbaric Centre of a Greek Navy Hospital. International Journal of Caring Sciences, 6(1): 69-77.
9. Χανδρινού Α., Έξαρχος Κ., Γαϊτάνου Κ., Σαράφης Π., Μαλλιαρού Μ., 2013. Συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών σε υπερβαρικό θάλαμο και το άγχος που βιώνουν. Υγεία & εργασία, 4(2): 173-194.
10. Βαρούτσου Π., Μαλλιαρού Μ., Ζυγά Σ., Κωνσταντινίδης ΘΚ., 2013. Οικολογική διαχείριση απορριμμάτων σε μονάδες τεχνητού νεφρού. Υγεία & εργασία, 4(2): 209-216.
11. Καρκασίνα Α., Πρεζεράκος Π., Ιορδάνογλου Δ., Ηγουμενίδης Μ., Μαλλιαρού Μ., Ζυγά Σ., 2013. Αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού για το συναδελφικό απόρρητο. Μία περιγραφική μελέτη. Διεπιστημονική φροντίδα υγείας, 5(1): 19-28.
12. Αθανασοπούλου Μ., Καϊτελίδου Δ., Ζυγά Σ., Μαλλιαρού Μ., Καλοκαιρινού Α., 2013. Πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις του μητρικού θηλασμού. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 5(1): 13-18.
 
2012
1. Makri Α., Kotrotsiou S., Paralikas Th., Kotrotsiou E., Gouva M., Dimoliatis I., 2012.   Nursing and medical student’s perceptions of educational environment and their association with hostility dimensions.  Medical Teacher (34), 9, 1.
2. Σταθαρού Α., Γαλάτου Χ., Ε. Κοτρώτσιου Ε., 2012.  Η χρήση του χιoύμορ στη φροντίδα των ψυχικά ασθενών.  Το Βήμα του Ασκληπιού, 11 (1).
3. Κουράκος Μ., Καυκιά Θ., Ρεκλείτη Μ., Ζυγά Σ., Κοτρώτσιου Ε., Γκούβα Μ., 2012.  Μελέτη  ικανοποίησης από την εργασία των φροντιστών υγείας-νοσηλευτών παθολογικών κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.  Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 29(1):61-69.
4. Kourkouta L., Papathanasiou I., Georgoysi P., 2012.  The First School   of Nursing Education  in  Greece.  Education in Medicine Journal, 4(2): 80-84.
5. Kourkouta L., Ippioti D., Papoulia F., Papathanasiou I., 2012. The History of Vostaneio Hospital of Mytilene.  Balkan Military Medical Review, 15(2): 81-87.
6. Sarafis P., Τsounis A., Malliarou M., 2012. Euthanasia an active area of research in contemporary bioethics: Challenges for the Society and the professionals of Health-Care. Hellenic Journal of Nursing Science, 5(1):21-25.
7. Zyga S., Tsiros H., Malliarou M., Stathoulis J., Babatsikou F., Landaniti M., Tziaferi S., Kalokairinou A., 2012. Intensification of Renal Nurses' Self Esteem. A pilot Study. International Journal of Caring Sciences, 5 (3): 320-327.
8. Μαλλιαρού Μ., Αγόρη Α., Σαράφης Π., Κοτρώτσιου Ε., 2012.  Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη. Ελληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης , 5(1):45-55.
9. Καραθανάση Κ., Σαραφης Π., Μαλλιαρού Μ., Ζυγά Σ., Πρεζεράκος Π., 2012.  Διερεύνηση εφαρμογής κριτηρίων ποιότητας στο χειρουργείο. Περιεγχειρητική Νοσηλευτική, 1(2):1-8.
10. Μαλλιαρού Μ., Σαράφης Π., Καραθανάση Κ., Σωτηριάδου Κ., Μουστάκα Ε., Ζυγά Σ., 2012. Αξιοπιστία ερωτηματολογίου FS ICU-24 για την εκτίμηση της ικανοποίησης της οικογένειας από τη φροντίδα στη ΜΕΘ. Υγεία & εργασία,3(1):127-134.
 
2011
1. Kotrotsiou E., Krommydas G., Papathanasiou I., Kotrotsiou S., Paralikas T., Lahana E., Kiparissi G., 2011.  Anxiety and depression in teenagers and young adults with asthma.  Health Science Journal, 5(3): 229-236.
2. Papathanasiou I., Damigos D., Mavreas V., 2011. Higher levels of psychiatric symptomatology reported by health professionals working in medical settings in Greece.  Annals of General Psychiatry, 10:28.
3. Papathanasiou I., Damigos D., Mavreas V., 2011.  Burnout in Greek Medical and Mental Health Care Workers.  Global Journal of Health Science, 3(2):206-210.
4. Lahana E., Pappa E., Niakas D., 2011. Do place of residence and ethnicity affect health services utilization? Evidence from Greece. International Journal Equity Health, 26; 10 (1): 16.
5. Papastavrou E., Farmakas A., Karayiannis G., Kotrotsiou E., 2011. Co morbidity of post traumatic stress – disorders and substance use disorders.  Health Science Journal, 5(2): 107-117.
6. Τόγκας Κ., Γκούβα Μ., Λαχανά Ε., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Η επίδραση της αίσθησης συνοχής στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων.  Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 3(3).
7. Τσάπαλος Γ., Πρεζεράκος Π., Κοτρώτσιου Ε., Παπαθανασίου Ι., Γκούβα Μ., 2011. Μέθοδοι μετασχηματίζουσας μάθησης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.  Νοσηλευτική  50 (2).
8. Βάλαρη Χ., Κωστοπούλου Σ., Πέρρου Χ., Κελεπούρης Κ., Τσάρας Κ., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Απόψεις φοιτητών νοσηλευτικής και επαγγελματιών νοσηλευτών σχετικά με την επίδραση των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων στη σεξουαλική τους συμπεριφορά. Interscientific Health Care, 3(2): 81-86.
9.  Σταθαρού Α., Παπαθανασίου Ι., Γκούβα Μ., Μασδράκης Β., Μπερκ Α., Νταραγιάννης Δ., Κοτρώτσιου Ε., 2011. Διερεύνηση της επιβάρυνσης ψυχικά ασθενών.  Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 3(2): 59-69.
10. Zyga S., Malliarou M., Lavdaniti M., Athanasopoulou M., Sarafis P., 2011. Greek Renal nurses’ attitudes towards death. Journal of Renal Care, 37(2):100-107.
11. Zyga S., Christopoulou G., Malliarou M., 2011. Malnutrition-inflammation - atherosclerosis syndrome in patients with end-stage renal disease. Journal of Renal Care, 37(1):12-15.
12. Ioannidi V., Kolovos P., Vasileiadou S., Malliarou M., Travlos A., Zyga S., 2011. Nursing Students’ Perceptions, Beliefs and Attitudes: A First Study on Special Pedagogic Activities. Global Journal of Health Science, 3(1):40-48.
13. Malliarou M., Sarafis P., Sotiriadou K., Serafeim T., Karathanasi K., Moustaka E., Theodosopoulou E., 2011. Greek Nurses Attitudes towards Death. Global Journal of Health Science, 3(1):224-230.
14. Ιωαννίδη Β., Κολοβός Π., Βασιλειάδου Σ., Μαλλιαρού Μ., Τραυλός Α., Ζυγά Σ., 2011. Προσέγγιση των εννοιών «αρρώστια», «ασφάλεια στη φροντίδα για την υγεία» και «ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας» από φοιτητές και φοιτήτριες νοσηλευτικής. Μια πιλοτική μελέτη. Βήμα του Ασκληπιού, 10 (3): 389-405.
15. Αθανασιάδης Θ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2011.  Εκτίμηση εργασιακού stress και χρήσης αλκοόλ σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας 3 (4) 165-172.
16. Zetta S., Smith K., Jones M., Allcoat P., Sullivan F., 2011 Evaluating the angina plan in patients admitted to hospital with angina: a randomized controlled trial. Cardiovascular Therapeutics, 29(2): 112-124.
 
2010
1. Lahana E., Pappa E., Niakas D., 2010. The impact of ethnicity, place of residence and socioeconomic status on health-related quality of life : results  from Greek health survey. International Journal of Public Health, 55:391-400.
2. Μαρνέρας Χ., Θεοδωρακοπούλου Γ., Αλμπάνη Ε., Γκούβα Μ., Δημοπούλου Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2010. Ικανοποίηση από την εργασία και επίπεδα άγχους σε Νοσηλευτές που εργάζονται σε νεφρολογικά κέντρα.  Νοσηλευτική, 49 (1) : 83-89.
3. Βάλαρη Χ., Τσάρας Κ., Κελεπούρης Κ., Μπόρου Α., Γκούβα Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2010.  Διερεύνηση των στάσεων φοιτητών νοσηλευτικής και επαγγελματιών νοσηλευτών απέναντι σε ηθικά ζητήματα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 2(2).
4. Βασιλόπουλος Α., Ρούπα Ζ., Βόζνιακ Γ., Ρεκλείτη Μ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Γουργουλιάνης Κ., 2010. Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων φοιτητών νοσηλευτικής σχετικά με την πνευμονική φυματίωση. Interscientific Health Care, 2(2): 79-85.
5. Zetta S., Siamagka E., Basdeki S., Ablianiti E., 2010. Primary nursing in Intensive Care Unit: Measuring nurses’ attitudes. Interscientific Health Care 2.3
 
2009
1.  Τσάρας K., Χατζή Μ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Κοτρώτσιου Ε., 2009. Προσδιορισμός της συχνότητας των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας 1(3).
2.  Xατζή Μ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Παραλίκας Θ., Κοτρώτσιου Ε., 2009. Μελέτη της επίπτωσης των κατακλίσεων σε ασθενείς ΜΕΘ. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, τεύχος 2 (1), 56-60.
3. Tζούνης Ε., Τζούνη Μ., Γκούβα Μ., Παπασταύρου Ε., Κοτρώτσιου Ε., Γουργουλιάνης Κ., 2009. Πνευματικότητα και Θρησκευτικότητα: Μια ποιοτική ανάλυση σε γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, Τεύχος 2(1), 67-76.
4. Georgitziki G., Korakidi D., Kotrotsiou E., Paralikas Th., Sgantzos M., Sapountzi- Krepia D., 2009. Health Education in Secondary Schools in Larissa, Greec. International Journal of Health Science 2(2).
5.  Φακή Μ., Γκούβα Μ., Παπαθανασίου Ι., Πράπα Ε., Πάσχου Δ., Πράπα Π.Μ., Κοτρώτσιου Ε., 2009. Το stress σε εργαζόμενους σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας.  Διεπιστημονική φροντίδα υγείας, 1 (1):9-15.
7.  Roura Z., Gourni M., Kotrotsiou E., 2009. The theory of in focus care, RGK. Health Science Journal, 3 (3).
8. Χατζή Μ., Τσάρας Κ., Παπαθανασίου Ι., 2009. Πρόληψη και θεραπεία των κατακλίσεων. Interscientific Health Care, 1(2): 43-50.
9. Roupa Z., Koulouri A., Sotiropoulou P., Makrinika E., Marneras X., Lahana  E., Gourni M., 2009. Anxiety and depression in patients with Type 2 Diabetes  Mellitus, depending on sex and body mass index. Health Science Journal, 3(1): 32-40.
10. Νίκας Μ., Σωτηροπούλου Π., Μακρυνίκα Ε., Παραλίκας Θ., Παπαθανασίου Ι., Λαχανά Ε., Πράπα Ε., Κουλούρη Α., Ρούπα Ζ., 2009. Η κοινωνικότητα και το αίσθημα μοναχικότητας σε ηλικιωμένους των δήμων του λεκανοπεδίου Αττικής. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας, 1(1): 34-42.
Επιστημονικός/οι υπεύθυνος/οι
   
Ονοματεπώνυμο
email
Τηλέφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα
Κοτρώτσιου Ευαγγελία Καθηγήτρια
ekotrotsiou@yahoo.gr
2410684256
 
 
 
 
 
 
 
 
Λοιπά Πρόσωπα του Εργαστηρίου
   
Κατηγορία
Ονοματεπώνυμο
email
Τηλέφωνο
Προσωπική Ιστοσελίδα
Επίκουρος Καθηγήτρια
Κοτρώτσιου Στυλιανή
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684260
Επίκουρος Καθηγήτρια
Λαχανά Ελένη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684622
Επίκουρος Καθηγήτρια
Παπαθανασίου Ιωάννα
2410684446
Καθηγητής Εφαρμογών
Παραλίκας Θεοδόσιος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684345
Επίκουρος Καθηγητής
Τσάρας Κων/νος
2410684568
Ε.Τ.Π.
Γκομοσίδου Ευθυμία
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
2410684308
Επιστημονικός Συνεργάτης
Μαλλιαρού Μαρία
 
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ζέττα Στέλλα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 

Επικοινωνία
  Τηλέφωνα Εργαστηρίου:
2410 684256
Emails Εργαστηρίου:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web Site Εργαστηρίου:

Επικοινωνία

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  • Διεύθυνση: Τ.Κ. 411 10, Λάρισα
  • Τηλ. Κέντρο: 2410 684200
  • Email: pr@teilar.gr
  • Fax: 2410 610803
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…